..romanische-kirchen-koeln.de.. Er wies darauf hin, mit einem zufriedenen Grinsen, dass die Aktie einen Gewinn fünfzig http://www.romanische-kirchen-koeln.de/index.php?cialis-20mg-rezept.html Punkte zeigte, während die Anleihen Drei Achtel vorgedrungen ist nicht viel, murmelte noch saß, während der Zug links http://www.romanische-kirchen-koeln.de/index.php?gibt-es-cialis-rezeptfrei-in-deutschland.html Einhundertsechzehnte Street Station, aber es viagra generika online kaufen ohne kreditkarte gibt eine ganze Menge rabonim was Sie für weniger als siebenunddreißig heiraten würde Er warf der site Boden das Papier, http://www.romanische-kirchen-koeln.de/index.php?generika-viagra-pfizer.html als der Zug auf einhundertzwanzig Fünftel Straße und angehalten, mit aus einen Augenblick zu zögern, stieg die Straße und ging zwei Blocks nördlich Einhundertzwanzig-seventh Street. Es klingelte an der Basis ment Glocke ein altmodischer online apotheke cialis mit rezept Braunsteingebäude und Mrs. Schrimm persönlich die Tür öffnete.
SDH Česká Třebová obrázky

Rok 1872 a 1873

Po velkém požáru dne 26. dubna  r. 1872., jímž valně poškozeny na náměstí v České Třebové čtyři domy, pomýšleno po příkladě jiných měst na založení dobrovolného sboru hasičského. K dotčenému požáru dostavil se hasičský sbor ze sousedního města Ústí nad orlicí, nedávno teprv založený, a zde ukázalo se zřejmě, že často působí příklad mnohem pronikavěji než tisíce slov. Jakkoliv ústecký sbor nebyl ještě úplně vycvičen, získal si prvním svým vystoupením v České Třebové obecné důvěry, užitečnosť pak zřízení hasičského došla u občanstva našeho zaslouženého uznání, tak že zařízení hasičského sboru v České Třebové stalo se otázkou jen několika neděl.

Tehdejší purkmistr Alexander Vrba chopil se věci hned z náležitou rázností. Jeho přičiněním usnesla se městská rada, by dán byl do obecní správy podnět ku zřízení hasičského sboru. Do zatímního zařizovacího výboru vstoupili pod předsednictvím purkmistra A. Vrby tito občané: místní farář a bisk. vikář, P. Jos. Tupec, bratří Rybičkové, katecheta při obecných školách, P. Klapal, Mikuláš Stangler, Václav Špringer, Antonín Poldauf a František Kristek. Dne 1. prosince 1872. podána žádost vysokému c. k. místodržitelství v Praze o povolení, by zříditi se směl v Č. Třebové spolek hasičský a k žádosti přiložen opis stanov hasičského sboru v Ústí n. O., úřadně již schválených.

Ustavující valná hromada svolána na 16. den měsíce března 1873. V této schůzi ujal se slova nejprve důstojný p. P. Jos. Tupec a vzletnou řečí vysvětlil důležitost sboru hasičského. Potom vyzval přítomné, by ke spolku tak blahodárnému přistoupili a všemožně jej podporovali. Vyzvání přijato od četného shromáždění s nadšením a toto nadšení bylo prvním příznakem šťastné budoucnosti našeho sboru. Potom přijaty jednomyslně stanovy a hasičský řád, zapisování přistupující údové, provedena prozatímní volba spolkových hodnostářů a schválena zakázka potřebného nářadí hasičského. Ke sborům lezeckým přihlásili se téměř všickni bratři jednoty sokolské, k ostatním sborům přistupovalo starší občanstvo. Za velitele sboru hasičského zvolen městský radní, br. Jan Rybička; za náčelníky bratří: Alfred Dařílek, Ant. Šíma, Hynek Rybička, Jos. Šauer, Kaj. Dařílek, a Alex. Vrba. Do doplňovacího výboru bratří: důst. P. Josef Tupec, P. Frant. Klapal, Jan Stárek, Jan Tykač a Ant. Pětník. Spolek rozdělen byl v 6 sborů a čítel hned od počátku přes 150 údů; od tohoto roku pak až do přítomné doby (1895) neklesl tento počet pod 110. Sbor potvrzen vysokým c. k. místodžitelstvím dne 27. března 1873., čís. 13.081.

Jednatelem spolku zvolen podnikavý a rázný člen výboru, br. P. Klapal, katecheta, jenž prokázal mladistvému sboru v prvních letech jeho trvání svou neúmornou horlivostí služeb neocenitelných. Za cvičiště přijata zahrada na Ostrově při domku s čís. 85. Obecní zastupitelstvo zavázalo se darovati na stavbu dvoupatrového hasičského leziště potřebné dříví. Rovněž darovala správa obecní dobrovolnému sboru velkou čtyřkolou stříkačku o dvou proudech se vším příslušenstvím v ceně 1400 zlatých. Potřebné nářadí a výzbroj zakoupeny od bratří Smekalů a vedlé pracovního obleku zaveden slavnostní stejnokroj, skládající se z modrého kabátce a černých spodků.

Za cvičitele sboru povolán dne 7. června 1873 Gustav Pozděna, úd hasičského sboru v Náchodě; cvičení započalo 7. července t. r. Kromě darované stříkačky zakoupeny správou spolkovou kamzíkové a skládací řebříky, lezecké výzbroje, stříkačnické pasy, lano, velký i malý pytel a plachta ke skoku. Stříkačka a ostatní nářadí hasičské uschováno prozatím v radnici, v domě br. Václava Špringra a ve skladišti br. velitele Jana Rybičky. Aby pak drobné nářadí mohlo se uschovati a řebříky pořádně složiti, zhotoven v místě velký nářadní vůz o čtyřech kolech a několika odděleních.

Cvičení za důmyslného vedení Gustava Pozděny dařilo se utěšeně; členstvo bez rozdílu stavu a povolání cvičením pilně obcovalo, takže již dne 10. srpna t. r. mohlo býti konáno první veřejné cvičení sboru třebovského. Prvního veřejného cvičení súčastnili se sborové hasičští z Litomyšle, Svitav, Lanškrouna, Ústí, Rychnova, Chocně, Vamberka, Vysokého Mýta a Kostelce. Veřejná zkouška vydařila se dobře a výkony sboru hasičského došly obecného uznání. Když Gustav Pozděna, odcházeje z Třebové, se sborem se loučil, vyslovena mu od správy spolkové obecná spokojenosť.

Za cvičitele spolkového zvolen dne 11. srpna po odchodu placeného cvičitele br. Josef Hubálek, učitel obecné školy v České Třebové. Přeložením strojnických dílen z České třebové do Simmeringu u Vídně pozbyl sbor ovšem mnoho horlivých bratří, ale mezery v jeho řadách brzy vyplnily se přistupujícími nováčky. Sbor hasičský byl na konci prvního roku svého trvání úplně zorganizován a dostatečně vycvičen.

2 komentáře na “Rok 1872 a 1873”

Napsat komentář

%d bloggers like this: