SDH Česká Třebová obrázky

Rok 1877 – 1879

1877

Roku 1877 rozřešena posléze příznivě palčivá otázka zvláštní místnosti na ukládání požárních povozů a hasičského nářadí. Dosud ukládala se větší část těchto věcí v průjezdě městské radnice; toto neuzavřené místo ovšem nehovělo ani nejskrovnějším požadavkům. Obecní zastupitelstvo uzavřelo přičiněním spolkové správy, zejména pak tehdejšího velitele br. Šímy, by postavena byla mezi Podbranským mlýnem a farním domem slušná zbrojnice z cihel a kamení, která by účelu svému v plné míře hověla.

Vkusná stavba provedena nákladem obce a z dobrovolných příspěvků zdejšího obětavého občanstva asi za 1500 zl. Nová budova odevzdána slavnostně hasičskému sboru dne 2. září; v týž den konáno výroční veřejné cvičení za hojného účastenství okolních sborů. Pan Jan Antl, učitel při měšťanské škole, zahájil slavnosť přiměřenou řečí. Pamětní spis zazděn byl do zdi hasičské zbrojnice, a to do pravého odznaku hasičského nad hlavními dveřmi. V budově vykázáno stálé obydlí spolkovému zbrojníku, br. A. Novákovi.

Text pamětního spisu:

Pro památku spolku hasičského

Do ctěného spolku Hasičského vstoupil jsem pln naděje a obětavosti, že budu s nadšenou ochotou ve spojení spolkovém soužití vždy proti zhoubnému živlu, ku ochraně majetku občanů.

Do této budovy hasičské vkládám tento list, jenž vložen jest dne druhého Září v Roku 1877. Bůh žehnejž snahám a zdaru Spolkovému, na ochranu občanu, osvětou k blahobytu a svobodě, společnou obětavostí proti zhoubnému živlu.

Nazdar!

Za jednatele zvolen tohoto roku br. Fr. Červený. Cvičení celkem 17. Sbor pracoval u dvou požárů, a to v Rybníku a v České Třebové.

První požár

Datum: 5. 8. 1877

Čas: 22:00

Místo požáru: Rybník

Objekt: hospodářské stavení B. Pospíšila

Vyhlášení poplachu:

Technika: čtyřkolová stříkačka nové soustavy č. 2

Počet hasičů: 40

Velitel jednotky:

Záchrana:

Lokalizace:

Konec požáru:

Odjezd jednotky:

Velikost škody:

Příčina požáru:

Poznámky:

Druhý požár

Datum: 1. 11. 1877

Čas: 13:00

Místo požáru: Česká Třebová

Objekt: dřevěný domek Anny Poukarové

Vyhlášení poplachu:

Technika:

Počet hasičů: 100

Velitel jednotky: Antonín Šíma

Záchrana:

Lokalizace: 13:15

Konec požáru: 13:45

Odjezd jednotky: 15:15

Velikost škody: 200 zlatých

Příčina požáru: neznáma

Poznámky: Oheň vznikl ve střeše. Hájeno okolní stavení a střechy

1878

Roku 1878 založen při sboru hasičském podporovací spolek pro onemocnělé členy a činem tímto položen sboru pevný základ do daleké budoucnosti. O založení podporovací pokladny získal si největších zásluh vedlé správy spolkové bratr Ant. Novák. Pokladna podporovací stala se záhy důležitým centrem hasičského sboru, stala se vydatným prostředkem pořádku a kázně, stala se dobrodiním jednotlivcův i celých rodin. Do podporovací pokladny odvádějí se příspěvky členské, výnosy zábav sborem pořádaných, dary o pohřbech přijaté a různé jiné dary. Br. Jos. Hubálek sestavil dle vzoru podporovací pokladny pražských truhlářů pro nový tento podnik přiměřené stanovy, jež došly záhy schválení vysokého místodržitelství v Praze.

Dne 1. srpna pozdravil sbor s ostatními spolky a korporacemi vznešeného následníka trůnu, arciknížete Rudolfa, jenž ke sboru pronesl tato slova: „Děkuji Vám a těší mne, že jste v takovém počtu sem se dostavili.“

Správa spolková zavedla tohoto roku prohlídky výzbroje, jež vykonávají náčelníci jednotlivých sboru z nenadání, nejméně jednou za rok, a to zpravidla v takové době, kdy praktická cvičení se nekonají. Veřejné výroční cvičení dne 1. září. Sbor pracoval při jednom požáru v Dlouhé Třebové a při třech v Rybníku.

První požár

Datum: 2. 1. 1878

Čas: 22:00

Místo požáru: Dlouhá Třebová na návrší

Objekt: hospodářské stavení S. Vondry

Vyhlášení poplachu:

Technika: čtyřkolová stříkačka nové soustavy č. 2

Počet hasičů: 40

Velitel jednotky: Antonín Šíma

Záchrana: domácí zvířata zachráněna před příjezdem hasišů

Lokalizace: 22:45

Konec požáru: 00:00

Odjezd jednotky: po půlnoci

Velikost škody:

Příčina požáru:

Poznámky: sbor se dostavil po ¾ hodině. Zatím se oheň rozšířil po části stavení a stájích

Druhý požár

Datum: 15. 5. 1878

Čas: 22:00

Místo požáru: Rybník

Objekt: hospodářské stavení Jana Groha

Vyhlášení poplachu:

Technika: čtyřkolová stříkačka nové soustavy č. 2

Počet hasičů: 40

Velitel jednotky:

Záchrana:

Lokalizace:

Konec požáru:

Odjezd jednotky:

Velikost škody:

Příčina požáru: založeno

Poznámky:

Třetí požár

Datum: 16. 6. 1878

Čas: 10:00

Místo požáru: Rybník

Objekt: Hospodářské stavení J. Plotze

Vyhlášení poplachu:

Technika: čtyřkolová stříkačka nové soustavy č. 2

Počet hasičů: 45

Velitel jednotky: Antonín Šíma

Záchrana:

Lokalizace:

Konec požáru:

Odjezd jednotky:

Velikost škody:

Příčina požáru: založeno

Poznámky: za 30 minut byl oheň rozšířen po celém stavení, zachráněn byl jenom výměnek

1879

Roku 1879 zvolen za cvičitele br. Frant. Červený, ale již dne 3. dubna vzdal se této hodnosti a poděkoval se rovněž z jednatelství. Také velitel br. Ant. Šíma, vzdal se svého čestného úřadu. Ve valné hromadě dne 27. dubna zvolen za velitele purkmistr, br. Jan Rybička, a za cvičitele a jednatele br. Jos. Hubálek, jenž vrátiv se zatím z Jilemnice, ustanoven byl učitelem při měšťanské škole v České Třebové. Obecnímu zastupitelstvu a správě záložny odevzdány byly diplomy čestného členství; obě tyto korporace dobyly si o spolek hasičský mravní i hmotnou podporu vzácných zásluh. Správa spolková v tomto roce vyměnila čtyřkolovou stříkačku, od obce darovanou, za novou, která by hověla požadavkům doby nejnovější; za novou stříkačku doplaceno 200 zl.

V témže roce združili se sborové hasičští v bývalém kraji chrudimském v župní jednotu chrudimskou a sbor náš, uznávaje důležitosť širšího sjednocení, ohlásil neprodleně svůj přístup k župě. Téhož roku přihlásil se spolek prostřednictvím župní jednoty k zemské ústřední hasičské jednotě.

V zimní době učiněn pokus s cvičeními teoretickými, a když první schůze nad očekávání se zdařily, pokračováno od té doby se schůzemi ve lhůtách 14denních. Přednášky, četba a rozhovory s oboru hasičství střídají se ve cvičeních teoretických.

První požár

Datum: 6. 2. 1879

Čas: 23:30

Místo požáru: Rybník

Objekt: hospodářské stavení J. Plotze

Vyhlášení poplachu: hasičskými trubkami

Technika: čtyřkolová stříkačka nové soustavy č. 2

Počet hasičů: 28

Velitel jednotky: Antonín Šíma

Záchrana:

Lokalizace: 00:30

Konec požáru: 2:00

Odjezd jednotky: 2:30

Velikost škody:

Příčina požáru:

Poznámky:

Druhý požár

Datum: 20. 9. 1879

Čas: 9:30

Místo požáru: Rybník

Objekt: Hospodářské stavení J. Habrmana

Vyhlášení poplachu:

Technika:

Počet hasičů: 28

Velitel jednotky: Jan Rybička

Záchrana:

Lokalizace: 11:00

Konec požáru: 12:30

Odjezd jednotky: 13:00

Velikost škody:

Příčina požáru: neznámá

Poznámky: Požáru se účastnily sbory České Třebové, Semanína a Třebovic. Upotřebeno 200 metrů hadic.

Žádné komentáře na “Rok 1877 – 1879”

Napsat komentář

%d bloggers like this: