..untersiggenthal.ch.. Wir können nur vermuten, dass der Erhalt der Herbarbogen als historisches Relikt angebracht wurde. Oder es kann priligy apotheke schweiz genauso gut meinen, dass der Empfang wurde auf diese Weise Fehler eingefügt unten. Der botanische Anmerkung herausgeschnitten worden sein soll und eingefügt pflichtgemäß das Blatt mit der anderen Annotation seiner Out-of-scope nicht-botanische Abbildung levitra generika strips zu opfern. Kopieren Sie eine Quittung geschrieben William Clark für Toussaint Charbonneau oben. Auf der i diese Quittung, sichtbar schwächer unten Bild digital umgekehrt, eine Anmerkung Fre Pursh mit dieser Probe in Verbindung gebracht. link
SDH Česká Třebová obrázky

Topná sezóna je tu, nepodceňujte kontrolu topidel

Ranní mlhy a chladné počasí nás donutí navléci teplé kabáty a letmý pohled na teploměr vysvětlí, proč z komínů začínají stoupat proužky dýmu. Topná sezóna je tu. Pamatujte, že pokud jste si ještě nenechali vyčistit komín a zkontrolovat topidlo, tak je nejvyšší čas to udělat a sehnat si kominíka.

strechaLidé bohužel mnohdy zapomínají na preventivní vyčištění komínů a rovněž při užívání topidel si často počínají neopatrně. Svou roli hraje i fakt, že někteří občané přešli z plynového nebo elektrického vytápění opět na topení pevnými látkami (dřevo, uhlí), aniž tomu přizpůsobili komín.
Mezi nejčastější příčiny vzniku těchto požárů patří nesprávná obsluha topidla, manipulace se žhavým popelem, umístění hořlavých látek v blízkosti topidla nebo špatné umístění či instalace topidla, dále zazděný trám v komíně nebo špatné spáry v komíně. Častou příčinou vzniku požáru jsou také vylétávající jiskry z komína nebo vznícení sazí. Nedostatečná údržba se pak podepisuje i na technických závadách komínů, kouřovodů a topidel, které způsobují požáry nebo úniky zplodin.
Co všechno bychom měli před započetím topné sezóny zkontrolovat?
Ještě před topnou sezónou by si měl každý vyčistit kamna a seřídit kotel topení. U všech topidel budeme dbát na bezpečný odstup od zařízení místnosti, a pokud není možné jej dodržet, zabezpečíme alespoň kvalitní tepelnou izolaci.
Dále prohlédneme napojení na komínové těleso, zda odpovídá požárním předpisům a majitelé rodinných domků se přesvědčí, je-li komínové těleso omítnuto, jestli v něm nejsou zazděné trámy a zda hořlavé látky jsou uloženy dostatečně daleko.
Topí-li se pevnými palivy, zanesený komín vede nejen ke špatnému hoření, ale roste i nebezpečí vznícení sazí, škvíry v komínovém plášti zase hrozí vznikem požáru na půdě. U plynových kotlů je navíc nutná jak čistota komínových průduchů, tak předepsaný tah komína. Mnoha neštěstím může zabránit to, když si sami zkontrolujete, zda máte řádně upevněný kouřovod, zda není někde spotřebič nebo kouřovod propálený nebo zda fungují uzávěry komínových dvířek.
Úkony jako pravidelné čištění, kontroly a revize komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv stanoví v podrobnostech nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.  Dle §1 odst. 1: „Každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen „spalinová cesta“) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru.“ Je to závazný předpis. „Na jeho základě chceme po požáru doklady o provedené kontrole a čištění komínu. Pokud nejsou, jedná se o porušení a lidé mohou dostat pokutu. Nehledě na to, že pojišťovna pokrátí plnění, pokud je objekt pojištěný pro případ požáru,“ upřesňuje nprap. Václav Dostál, vyšetřovatel HZS Pardubického kraje.
Kontrolu spalinové cesty podle nového nařízení smí provádět jen odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Čištění spotřebičů na plynná paliva do výkonu 50 kW se podle vládního nařízení má provádět jednou ročně, u spotřebičů na kapalná paliva třikrát ročně a u kamen a kotlů do 50 kW používaných celoročně třikrát ročně. Kouřovody, na které jsou napojeny spotřebiče na pevná paliva, používané tzv. sezonně, tedy úhrnně méně než šest měsíců v roce, stačí jen dvakrát.
Dodržovat tyto termíny je i v současné době povinností každého uživatele v rámci obecné prevenční povinnosti zakotvené občanským zákoníkem a zákonem o požární ochraně.
 
strecha2Hasiči mohou za špatně vyčištěný komín nebo jiné porušení zásad bezpečného
provozu topidel a komínů udělit i desetitisícové pokuty.
V případě vzniku požáru sazí v komíně urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte hasiče na linku 150 nebo 112. Požár sazí v komíně nikdy nehaste vodou! Mohlo by dojít k jeho popraskání nebo dokonce výbuchu. Do příjezdu hasičů se můžete pokusit uhasit oheň v topidle a vybrat z něj neshořelý materiál.
Pokud požár vznikne od topidla na plyn nebo elektřinu, musíte ze všeho nejdříve vypnout přívod energie. I když se vám podaří oheň uhasit vlastními silami a budete chtít uplatnit náhradu způsobené škody u pojišťovny, měli byste zavolat hasiče-vyšetřovatele. Pamatujte, že čas věnovaný pozornému dodržování pravidel bezpečného nakládání s topidly a komíny se vám mnohokrát vyplatí. Důsledná preventivní opatření ochrání zdraví vaše i vašich dětí a zabezpečí váš majetek před požáry.
Při uskladňování uhlí, briket a dalších topných látek dejte pozor na riziko samovznícení. Tyto materiály byste měli skladovat tak, aby nenavlhly nebo nebyly uskladněny v příliš velkých vrstvách (nad 1,5 m). Skladovací plocha musí být před naskladněním řádně vyčištěná a nenavlhlá. Stěny uhelny řádně omítnuté, protože např. cihlová drť prokazatelně urychluje proces samovznícení. Uhlí skladujte odděleně od ostatních paliv a vždy zvlášť novou navážku od staré.
V případě topidel na pevná paliva dávejte bedlivý pozor na žhavý popel. Nechte jej zcela vychladnout a pak uložte do nehořlavých nádob (např. kovového kbelíku nebo bedny), které jsou neporušené, uzavíratelné a umístěné v bezpečné vzdálenosti od hořlavých látek a stavebních konstrukcí z hořlavých hmot. Vyvarujte se ukládání žhavého popela do plastových popelnic, ty se totiž mohou pak žárem zdeformovat. Kvůli špatnému uložení popela každoročně dochází k požárům nejen popelnic a kontejnerů, ale i obytných a hospodářských budov.
Při zanedbávání údržby topidel a komínů však hrozí i nebezpečí otravy jedovatými plyny. Dokládají to i případy, které si do statistiky připsali hasiči Pardubického kraje, kteří již mnohokrát zasahovali u úniku velmi jedovatého oxidu uhelnatého. Připomeňme, že oxid uhelnatý je bezbarvý plyn bez chuti a bez zápachu, lehčí než vzduch, který vzniká při nedokonalém spalování. Člověk může po chvíli upadnout do bezvědomí a zemřít. K případům otravy dochází např. při užívání plynových průtokových ohřívačů (karem), když není zajištěno dostatečné větrání v dané místnosti. K otravě však může snadno dojít i tehdy, pokud není v pořádku odvod spalin z topidla, komín je zanesen sazemi apod. Prevence je jednoduchá: pravidelné kontroly komínů, pravidelné kontroly topidel, zejména plynových zařízení, na trhu lze rovněž zakoupit CO alarmy, které dokáží upozornit na nebezpečné množství tohoto jedovatého plynu v ovzduší.
Plynové spotřebiče nám budou dobře sloužit jen tehdy, budou-li dodržovány údaje výrobce v návodu k použití. Lze je připojit jen se souhlasem příslušného plynárenského podniku a jen tam, kde je dostatečný objem vzduchu pro dokonalé spalování. Přestože jsme národem kutilů, svěříme vždy připojování kvalifikovanému odborníkovi a nebudeme si při této příležitosti dokazovat, co všechno dovedeme. Mimo starých oblíbených ´wafek´ a dnes stále rozšířenějších turbokotlů, které mají vlastní vývod spalin a přívod vzduchu, musí být všechna plynová topidla připojena na komínový průduch. Kouřovody složené z jednotlivých trub musí být sestaveny proti směru proudění spalin, aby nedošlo k úniku kondenzátu mimo kouřovou cestu. Spotřebič musí mít hořáky konstruované s ohledem na příslušný druh plynu a záměna není možná. Majitelům propan-butanových pomocníků ještě připomínáme důležitost správného uložení tlakových lahví a budeme je varovat před neodbornými zásahy do uzávěrů a před oblíbenou zkouškou těsnosti ohněm. Pro tento účel je mýdlová voda vhodnější a především bezpečnější.

Vendula Horáková, tisková mluvčí

Komentáře jsou uzavřeny.

%d bloggers like this: